วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบ
<a title="View เทคโนโลยีสำหรับครู on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/81027431/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">เทคโนโลยีสำหรับครู</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/81027431/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-om4x138eg64wzxjax9h" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1.2938689217759" scrolling="no" id="doc_22233" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script>